Double click to edit

BUSINESS

in shape
®
Niet aansprakelijk
Bij de realisatie van deze website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verouderd of niet meer correct is. BUSINESS in shape is dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die op basis van deze website worden ondernomen .

Intellectuele en industriële eigendomsrechten
© Auteursrecht 2013 BUSINESS in shape B.V.
Alle rechten voorbehouden

Alle intellectuele eigendomsrechten van de design, informatie, beelden en andersoortig materiaal op deze website komen uitsluitend toe aan BUSINESS in shape of haar toeleveranciers. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet 1912 gestelde uitzonderingen, mag niets van deze website worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van BUSINESS in shape.

Aanvragen voor toestemming of meer informatie dienen te worden gericht aan: BUSINESS in shape B.V.
                                                                                                                                Lothariuslaan 26
                                                                                                                                1402 GK  BUSSUM

Derden
Bepaalde verwijzingen in deze website voeren naar informatiebronnen die door derden worden bijgehouden en waarover BUSINESS in shape geen controle heeft. BUSINESS in shape draagt dan ook geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van de informatie op de servers en websites van derden.


MARKETING  |  FINANCE  |  ORGANISATIE
Klankbord en Support voor ondernemers
DISCLAIMER

BUSINESS in shape B.V.
Lothariuslaan 26
1402 GK Bussum

Telefoon 06 22 67 02 03

info@businessinshape.nl
www.businessinshape.nl

© BUSINESS in shape B.V.
alle rechten voorbehouden